uslugeGlavna djelatnost ART D°O°M°U°S d.o.o. je arhitektonsko-urbanističko projektiranje, konzultantske usluge vezane za građenje i legalizacija bespravne gradnje.
To su konzultantske usluga u ranim fazama investicijskih odluka, izrada tendera, prikupljanje ponuda, njihova obrada i procjena, pomoć investitoru pri ugovaranju, te organizacija građenja.
Tu je na prvom mjestu preuzimanje i organiziranje cjelokupnog projektiranja sa svim fazama, ishođenja suglasnosti i dozvola.
Projektantski nadzor za vrijeme građenja.


PROJEKTIRANJE

Koji projekt za koju dozvolu

IDEJNI PROJEKT
Na temelju IDEJNOG PROJEKTA dobija se rješenje o uvjetima građenja ili lokacijska dozvola

GLAVNI PROJEKT
izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta za dobijanje građevne dozvole i potvrde glavnog projekta
Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova i sadrži:
-arhitektonski projekt,
-projekt konstrukcije,
-projekt elektrotehničkih instalacija,
-projekt strojarskih instalacija,
-projekt vodovoda i kanalizacije,
-projekt zaštite od požara,
-projekt zaštite na radu,
-troškovnik projektiranih radova.

IZVEDBENI  PROJEKT
Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Za građevine iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.


Projekt  IZVEDENOG  STANJA
Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima.LEGALIZACIJA BESPRAVNE GRADNJE

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA
-Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja
-Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u mjerilu 1:100

LEGALIZACIJA BESPRAVNE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA
-Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja
-Legalizacija potkrovlja, legalizacija garaže, legalizacija nadograđene etaže ili dijela zgrade na postojeći legalan (zakoniti) dio
-arhitektonske snimke gdje je između ostalog potrebno prikazati postojeće i prethodno stanje
-Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u mjerilu 1:100

Uz zahtjev za legalizaciju objekta potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1.Geodetski elaborat (posao geodeta)
2.Tri primjerka arhitektonske snimke (posao ovlaštenog arhitekta)
3.Dokaze o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti građevine (posao ovlaštenog inž.građevinarstva)
4.Dokaze u svrhu obračuna naknade za legalizaciju (zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru): izvod iz zemljišne knjige, dokaz o vremenu građenja i dr.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.
Sa pravomoćnim Rješenjem o izvedenom stanju, investitor je dužan upisati objekt u katastar i gruntovnicu.
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip