URBANA VILA "P"
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arhitekt Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
URBANA VILA "P"

 
Po tipologiji je to samostojeća, niska građevina koja se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja (PPo+Pr+1 kata+Pk).

Ukupna visina građevine od niže kote uređenog terena do vijenca zadnje etaže iznosi 13,85 m, mjereno na istočnoj strani, a sa zapadne strane 9,45 m.

Svijetla visina etaža iznosi 280 cm. Potkrovlje je izvedeno kao etaža sa ravnim krovom površine 75% površine 1 kata.

Namjena građevine je stambena. Projektom se predviđa izgradnja slobodnostoječe građevine sa 4 stana i to na svakoj etaži po jedan stan. U etaži podruma nalazi se i prostor sa 4 stanarska spremišta.

Oblikovanje građevine je prilagođeno namjeni i obliku građevne čestice. Građevina je u osnovi je pravokutnog tlocrta, prilagođena terenu koncipirana kao objekt sa četiri etažom sa ravnim krovom.

Izgledom objekta naglašena je podjela funkcija u prostoru stanovanja; spavaći dio zatvorenošću i upotrebom boja naglašava intimnost prostora, dok se dnevni dio površinom ustakljenih ploha otvara prema okolišu. Zona stubišta je naglašena.

Zidovi od blok opeke žbukaju se izvana toplinskom žbukom u boji prema izboru projektanta. Predviđena je vanjska alu stolarija sa prozorima ostakljenim sa dvostrukim IZO staklom sa zaštitnim slojem.


LOKACIJA  
Zagreb, Srebrnjak

INVESTITOR  
Josip Prpić, Park Obitelji Prpić 10, Oroslavje, 49 243

GODINA  
2007

POVRŠINA  
595.29 m2 BRP-a

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip